Perspektywiczne badanie rozwoju cukrzycy u krewnych pacjentów z cukrzycą zależną od insuliny ad

Mediana czasu obserwacji wyniosła 3 i pół roku, a do analizy włączono tylko te podmioty, dla których dostępne były dane uzupełniające. Jakikolwiek względny wynik ujemny dla przeciwciała przeciw komórkom wysepek, u których opracowano IDDM, powodował, że surowica była pobierana tak szybko jak to możliwe po diagnozie, dla dodatkowego określenia obecności przeciwciał przeciwko komórkom wysepek. Cukrzycę zdefiniowano zgodnie z kryteriami Światowej Organizacji Zdrowia 23, jako obecność poziomu glukozy na czczo wynoszącą 7,8 mmol na litr (140 mg na decylitr) lub więcej u osoby z typowymi objawami hiperglikemii lub u niektórych pacjentów, jako obecność typowych objawów, które zostały odwrócone przez podanie insuliny.
Analiza laboratoryjna
Przeciwciała komórek wysp trzustkowych wykryto za pomocą immunofluorescencji pośredniej z użyciem niezmodyfikowanej, snap-mrożonej ludzkiej tkanki trzustki, jak opisano w innym miejscu. 3. Dla celów tych analiz osobnicy byli uważani za posiadający przeciwciała z komórek lica tylko wtedy, gdy ich pierwsza próbka była dodatnia. Test uznano za pozytywny w przypadku przeciwciał przeciwko komórkom wysp trzustkowych, jeśli intensywność fluorescencji i wzorca barwienia nie rozcieńczonej surowicy były takie same lub wyższe niż w przypadku standardowej surowicy laboratoryjnej, która została skalibrowana tak, aby zawierała 10 jednostek JDF.20 21 Wszystkie pozytywne próbki surowicy o wystarczającej ilości zostały następnie zmierzone dla ich miana, wyrażone w jednostkach JDF po porównaniu rozcieńczenia punktu końcowego każdej pozytywnej próbki ze standardową krzywą rozcieńczenia przy użyciu międzynarodowej surowicy referencyjnej JDF zaakceptowanej przez Immunology of Diabetes Workshops .20, 21 Miano punktu końcowego normy JDF zdefiniowano podczas początkowych warsztatów jako 80 jednostek JDF.20, 21 W czwartym Międzynarodowym Laboratorium Antycellulitowym Komórkowych nasze laboratorium było w 100% dokładne i miało najwyższą możliwą czułość i swoistość w zaślepieniu analizy próbek surowicy testowej.
Obecność autoprzeciwciał przeciwko insulinie została również określona w początkowej próbce surowicy 3042 krewnych poprzez modyfikację testu radiobinding. Niewystarczająca surowica była dostępna do przeprowadzenia testu dla pozostałych 973 krewnych, w tym 22, u których rozwinął się IDDM. W teście insulina-przeciwciało użyto insuliny ludzkiej monojodowanej przy 14 aminokwasie łańcucha A (hojnie dostarczonej przez Eli Lilly, Indianapolis). Stwierdzono, że każda surowica ma poziom wiążący wyższy niż 3 SD powyżej średniej 83 zdrowych osobników analizowanych dla Trzeciego Międzynarodowego Laboratorium Insuliny Przeciwbólowej jako pozytywny dla przeciwciał insuliny. W niezależnej analizie wyników uzyskanych przez uczestników tego warsztatu stwierdzono, że nasz test jest wysoce swoisty dla IDDM i wśród najbardziej wrażliwych laboratoriów, które przedstawiają wyniki uzyskane w testach z wiązaniem promieniowaniem.
Analiza statystyczna
Do oszacowania prawdopodobieństwa IDDM użyto metod Life-table, 25 i statystyki log-rank wykorzystano do porównania danych szacunkowych26. Obliczono również błąd standardowy tych szacunków po siedmiu latach. Długość okresu obserwacji i czas dodatniego wyniku dla komórek wysp trzustkowych obliczano od czasu wykonania początkowego testu. Model wielowymiarowy proporcjonalnego hazardu Coxa, który obejmował wiek, płeć, rasę, wiek probanda w momencie diagnozy, typ rodowodu (simplex lub multiplex) oraz typ związku z probandem, zastosowano w analizach wielozmiennych
[więcej w: schodząca skóra z dłoni, ukm nerki, co po socjologii ]