Propozycja ubezpieczenia zdrowotnego dla wszystkich dzieci i wszystkich kobiet w ciąży cd

Ubezpieczenie powinno uratować rodziny od konieczności wydawania nieproporcjonalnie dużej części swoich dochodów na świadczenia zdrowotne i strach przed finansowymi ruinami. Koszty leczenia nie powinny być tak wysokie, aby rodziny nie chciały korzystać z niezbędnych usług. Zwrot powinien odbywać się według stawek rynkowych. Lekarze powinni być w stanie poświęcić odpowiedni czas na diagnozowanie złożonych problemów i zarządzanie nimi, a ich koszty powinny być zwracane na poziomie współmiernym do ich szkoleń, obowiązków i zaangażowania czasu.
Zarządzanie programami ubezpieczeniowymi powinno zostać uproszczone. Systemy płatności i wyjaśnienia korzyści powinny być nieskomplikowane i jednolite. Różnorodne odliczenia, dopłaty, stawki zwrotu kosztów i formularze ubezpieczeniowe powodują koszmary administracyjne i księgowe dla usługodawców i powodują znaczne koszty związane z dostarczeniem opieki medycznej. 19
Wreszcie zarówno lekarze, jak i rodziny powinny mieć swobodę wyboru. Wszyscy pacjenci powinni mieć prawo do opuszczenia lekarzy, u których nie mają pewności siebie ani poczucia akceptacji. I odwrotnie, żaden lekarz nie powinien być zobowiązany do opieki nad pacjentami, z którymi nie można porozumieć się. Kontrowersyjna relacja utrudnia dobrą opiekę. Rodziny powinny mieć swobodę wyboru przy wyborze ubezpieczyciela. Podobnie dostawcy nie powinni zawierać umów z firmami ubezpieczeniowymi, które działają nieefektywnie, komunikują się słabo lub zwracają nieadekwatnie.
Plan AAP
Na podstawie tych zasad AAP opracował szczegółowy plan zapewnienia dostępu do opieki zdrowotnej dla wszystkich dzieci (do 22 roku życia) i dla wszystkich kobiet w ciąży. Lewin / ICF pomagał w opracowaniu wniosku i kosztorysach za rok 1990.
Pakiet podstawowych korzyści
Tabela 1. Tabela 1. Pakiet podstawowych korzyści. Zgodnie z planem świadczenia dzielą się na trzy grupy: profilaktyka, podstawowa i ważna opieka medyczna oraz opieka koordynowana (tabela 1).
Rząd federalny wyznaczy standardowy pakiet świadczeń. Państwa będą mogły zezwolić ubezpieczycielom na ograniczenie kwoty, zakresu lub czasu trwania świadczeń w standardowym pakiecie, ale ubezpieczyciele będą musieli dostarczyć pakiety, które są ogólnie równoważne aktuarialnie. Żaden ubezpieczyciel nie będzie mógł wykluczyć pokrycia jakiegokolwiek wcześniejszego stanu. Stany wprowadzą zasady dla firm ubezpieczeniowych na podstawie przepisów federalnych, które określają funkcjonalne granice kontroli i odpowiedzialności. Opracowywanie przepisów federalnych będzie prowadzone przez radę zdrowia dzieci, doradzającą sekretarzowi ds. Zdrowia i usług dla ludzi.
Podział kosztów
Podział kosztów, poprzez odliczenia i kopie, będzie różnił się w zależności od zdolności płatniczej i świadczonej usługi. W przypadku opieki profilaktycznej nie będzie podziału kosztów dla nikogo. W przypadku rodzin, których dochody przekraczają 200 procent federalnego poziomu ubóstwa, kopie na podstawowe i duże usługi medyczne będą wynosić 20 procent; w przypadku skoordynowanej opieki kopie będą wynosić 30 procent. Całkowite wydatki rodzinne nie przekroczą 10% dochodu, maksymalnie 1000 USD rocznie dla osoby fizycznej i 3000 USD rocznie dla rodziny. Powyżej tych kwot obowiązywać będzie katastroficzny zasięg. Te zasady podziału kosztów będą obowiązywać zarówno w ubezpieczeniach finansowanych przez państwo, jak i przez pracodawcę
[przypisy: zapalenie gęsiej stopki, nużyca u ludzi, peknieta torebka stawowa ]