Skuteczność i bezpieczeństwo mesylanu imatynibu w zaawansowanych nowotworach podścieliskowych przewodu pokarmowego ad

Hipoteza ta została poparta eksperymentami w ludzkich liniach komórek nowotworowych, które są zależne od szlaku KIT. Ekspozycja tych komórek na imatynib blokowała aktywność kinazy KIT, zatrzymała proliferację i powodowała apoptotyczną śmierć komórki.9,10,13 Następnie pojedynczy pacjent leczony imatynibem z powodu opornego na chemioterapię przerzutowego nowotworu zrębu żołądkowo-jelitowego miał szybki, i trwała odpowiedź.14 Aby wykorzystać te wyniki, przeprowadziliśmy wieloośrodkowe badanie kliniczne, aby przetestować skuteczność i bezpieczeństwo imatynibu u pacjentów z nieoperacyjnym lub przerzutowym nowotworem podścieliskowym przewodu pokarmowego. Metody
Pacjenci
Do badania kwalifikowały się dorosłe osoby z histologicznie potwierdzonym, nieoperacyjnym lub przerzutowym żołądkowo-jelitowym guzem zrębowym, które eksprymowały CD117 (marker kinazy tyrozynowej receptora KIT). Patologia była recenzowana centralnie przez jednego patologa. Kryteriami włączenia były co najmniej jeden mierzalny guz, który wcześniej nie był leczony radioterapią lub embolizacją; odpowiednia funkcja wątroby, nerek i serca; odpowiednia liczba płytek krwi; i wschodni Cooperative Oncology Group (ECOG) o wartości 3 lub niższej. Pacjenci mogli otrzymać dowolną liczbę wcześniejszych schematów chemioterapii (z ostatnim podaniem chemioterapii co najmniej cztery tygodnie przed rozpoczęciem badania) i poddać się radioterapii, operacji lub obu. Badanie zostało zatwierdzone przez instytucjonalną komisję odwoławczą każdej uczestniczącej instytucji, a pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich pacjentów.
Projekt badania
Przeprowadziliśmy randomizowane, otwarte, wieloośrodkowe badanie, którego celem była ocena aktywności imatynibu w indukowaniu obiektywnych odpowiedzi w guzach podścieliskowych przewodu pokarmowego. Randomizacja była przeprowadzana centralnie bez stratyfikacji według miejsca lub jakiegokolwiek innego czynnika. Zastosowano blokowanie z rozmiarem czterech bloków. Drugorzędnymi celami była ocena farmakokinetyki, bezpieczeństwa, czasu do niepowodzenia leczenia i przeżycia. Standardowe skanowanie tomograficzne emisyjne (PET) fluoro-2-deoksy-D-glukoza (PET) przeprowadzono u 64 pacjentów w celu uzupełnienia obrazowania standardowej tomografii komputerowej (CT) i oceny zmian profili metabolicznych nowotworów. Histopatologiczne i molekularne zmiany podczas leczenia oceniano u wybranych pacjentów za pomocą seryjnych biopsji guza.
Pacjenci zostali losowo przydzieleni do otrzymywania 400 mg lub 600 mg imatinibu doustnie, przyjmowanego raz na dobę z posiłkiem, w postaci kapsułek 100 mg. Dawki te wybrano na podstawie danych od pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową 11 w celu osiągnięcia docelowych stężeń w osoczu, które można było zahamować aktywność KIT.9,13 Pacjenci otrzymujący 400 mg na dobę, u których wystąpił postęp nowotworu, ale u których stwierdzono dobre wyniki kliniczne Warunkiem było zwiększenie dawki do 600 mg na dzień. Pacjenci, u których wystąpił postęp nowotworu pomimo leczenia 600 mg na dobę, zostali wycofani z badania.
Pacjenci mieli regularne badania fizyczne i ocenę stanu sprawności, masy ciała, pełnej morfologii krwi i chemii surowicy. Podawanie każdej dawki i wszelkich zdarzeń niepożądanych rejestrowano w dzienniczku dla każdego pacjenta.
Badanie zostało zaprojektowane przez naukowców akademickich we współpracy z Novartis
[podobne: martwica korkowa, asumin, chromoplasty ]
[patrz też: schodząca skóra z dłoni, rodzaje sciegow, przychodnia skarbka z gór ]